Vestjydsk Agro

Fælledvej 17
7600 Struer
Tlf. 40 27 16 99
E-mail: [email protected]

Handelsbetingelser

Prisfastsættelse,

Hvor andet ikke er nævnt, vil prisen være opgivet uden moms.

Alle priser er fritblivende, og leveringsdagens pris vil være gældende for leverancen, hvis andet ikke udtrykkeligt er aftalt.
 

Salgskontakter, altså kundens køb.
Kontraktbetingelser
Alle indgåede kontrakter afvikles successivt/ligeligt i den aftalte periode (termin) i henhold til kontrakten, og kan ikke overdrages til tredjemand.
Afvigelse herfra berettiger Vestjydsk Agro  til at betragte dette som væsentlig misligholdelse og dermed ophævelsesgrund. Det solgte kvantum er max. kvantum, og et eventuelt større forbrug købes til gældende dagspris.

Er kontraktmængden ikke aftaget, er Vestjydsk Agro berettiget til at fakturere køber restmængden pr. kontraktens udløbsdato. Der beregnes i så fald lagerleje af restkvantum. Vestjydsk Agro kan dog til enhver tid vælge at betragte restkvantum som annulleret.
Efterfølgende ændringer i købers produktionsforhold fritager ikke køber for at aftage det aftalte kvantum. Vestjydsk Agro er berettiget til at forlange differensafregning af ikke aftagen mængde.

Soya-kontrakter
Terminsperioden starter altid først v/skibsankomst i pågældende måned.

I øvrigt henvises til DAKOFO’s generelle salgs- og leveringsbetingelser,
dog har Vestjydsk Agro’s salgs- og leveringsbetingelser forrang.
 

DAKOFO Juli 2009
Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser
1. Anvendelse og afgrænsning.
Nedenstående generelle salgsbetingelser
finder anvendelse i det omfang, de ikke
fraviges ved anden skriftlig aftale.
Anvendes ikke på forbrugerkøb, hvor der
henvises til købelovens bestemmelser.
Sælger er ikke ansvarlig for skader eller tab
af enhver art, der udspringer af rådgivning.
2. Aftaleperiode, afvikling af
handlen mv.
Salg.
Af ordrebekræftelsen / kontrakten skal bl.a.
følgende fremgå:
1. Periode (termin).
2. Prisaftale, ekskl. diverse afgifter.
3. Vare/produkt.
4. Det aftalte kvantum.
5. Aftagelsesmønster - f.eks. om
aftagelsen skal ske i købers eller
sælgers valg, samt om varen skal
aftages successivt eller på et bestemt
tidspunkt. Mv.
6. Evt. særlige forhold.
Kontraktmængder.
Med mindre andet fremgår af
ordrebekræftelsen, er kontraktmængden til
successiv levering inden for den aftalte
periode i henhold til de fastsatte vilkår og
den aftalte pris. Ved successiv levering
forstås, at aftagelse/levering sker med lige
store mængder pr. måned. Afvigelse herfra
berettiger sælger til at betragte dette som
væsentlig misligholdelse og dermed
ophævelsesgrund.
Alternativt er sælger berettiget til løbende at
rette kontraktmængden i forhold til den
manglende successive aftagelse.
Ved aftaleperiodens udløb eller ved ophør
med aftagelse forinden, kan sælger også
vælge at betragte et restkvantum som
annulleret eller lade en restmængde
forudfakturere køber (til den aftalte pris).
Der beregnes lagerleje af forudfakturerede
mængder efter gældende takster. Oplysning
herom kan rekvireres hos sælger.
Sælger er berettiget til at forlange
differenceafregning af ikke aftagen
mængde.
Efterfølgende ændringer i købers
produktionsforhold fritager ikke køber fra at
aftage det aftalte kvantum.
Indholdsgaranti.
Varen vil blive leveret med de ved
aftaleperiodens begyndelse gældende
garantier, der kan rekvireres oplysning om
ved henvendelse til sælger. Sælger
forbeholder sig dog ret til at foretage
sådanne ændringer i forhold til
indholdsgarantierne, som er nødvendige på
grund af lovindgreb.
I givet fald vil prisen blive reguleret
forholdsmæssigt (+ / -).
Hvis ordren skal afvikles gennem flere
enkeltstående perioder / terminer,
forbeholder sælger sig ret til ved overgang
til ny termin at ændre garantiernes indhold
mod en forholdsmæssig regulering af
prisen.
Foderblandingernes indhold af de enkelte
råvarer vil kunne ændres inden for de
grænser, der fastsættes for aftaleperioden.
Oplysning herom kan rekvireres ved
henvendelse til sælger.
Salg af råvarer mv.
Vi opfordrer køber til
at anvende råvarer, der er varmebehandlet
mod salmonella.
Såfremt køber ikke bestiller råvarer med
denne egenskab, er det købers fulde risiko
og ansvar, hvis der er forekomst af
salmonella i de leverede råvarer. Sælger kan
således ikke gøres ansvarlig for tab,
herunder driftstab eller avancetab som
skyldes forekomst af salmonella i den
leverede råvare.
Kvalitet.
Varer / råvarer leveres i henhold til
nærværende betingelser og i henhold til
foderstoflovens bekendtgørelse vedrørende
afvigelser / latituder fra den angivne
kvalitet.
Overdragelse af rettigheder mv.
Køberen er uberettiget til at overdrage sine
rettigheder og forpligtelser i henhold til den
afgivne ordre og de dermed aftalte vilkår til
tredjemand. Det leverede er sælgers
ejendom, indtil betaling har fundet sted.
Alle leverancer er til købers eget brug med
mindre andet er aftalt.
Afgifter, gebyrer, lovændringer mv.
Fosforafgifter og råvareafgifter mv. til
Plantedirektoratet forbeholder sælger sig at
fakturere køber i forbindelse med
leverancer, hvor disse er pålagt.
I tilfælde af ændringer og/eller indførelse af
(nye) importafgifter, EU-afgifter eller andre
offentlige afgifter / gebyrer forbeholder
sælger sig ret til forholdsmæssigt at regulere
den aftalte pris.
3. Prislister mv.
Oplysninger i prislister er kun bindende i
det omfang kontrakten udtrykkeligt henviser
til dem. Alle prislister er angivet ekskl.
moms. Der tages forbehold for eventuelle
trykfejl.
Pris.
Alle priser er i DKK ekskl. moms med
mindre andet er aftalt.
4. Levering.
Når levering af varerne / partiet er sket kan
modtager disponere over dette med mindre
andet er aftalt.
Leverancen sker på det sted, som modtager
har anvist eller så tæt som kørefast vej /
underlag tillader.
Leveringstidspunktet er når varen / partiet
er ankommet til leveringsadressen og er
disponibel for køber / modtager.
5. Forsinket levering.
Er der indgået kontrakt om levering på et
bestemt tidspunkt, er køber kun berettiget til
at hæve kontrakten ved forsinket levering,
hvis forsinkelsen er væsentlig for køber.
Hvis køber hæver kontrakten, skal køber
straks foretage dækningskøb eller andre
foranstaltninger med henblik på at begrænse
et evt. tab. Hvis kontrakten hæves kan køber
kræve erstatning for sit dokumenterede tab,
dog højst med 10 % af den aftalte købesum.
Hvis kontrakten ikke hæves kan køber ikke
kræve erstatning.
Sælger fraskriver sig ansvaret for ethvert
indirekte tab, som f.eks. driftstab, avancetab
eller tidstab, som forsinkelsen måtte have
forvoldt køber.
6. Modtagekontrol.
Køber skal snarest muligt efter leverancen
kontrollere følgesedlens indhold og foretage
visuel kontrol. Sælger skal efter anmodning
fra køber aflevere en plomberet læsseprøve
sammen med følgesedlen ved levering af
løsvarer. Køber skal sikre at læsseprøver
opbevares tørt og betryggende.
Er der aftalt løbende leverance uden
samtidig modtagekontrol skal køber uden
ugrundet ophold meddele leverandøren /
sælger, dersom leverancen ikke er i
overensstemmelse med det aftalte.
7. Øvrige bestemmelser.
Frivillig ordning om erstatning.
DAKOFO-medlemmer er tilsluttet den
frivillige ordning for udbetaling af
erstatning i forbindelse med eventuelle
mangler fra leveret, udsået sædekorn.
2
GMO.
Vestjydsk Agro kan ikke gøres
erstatningsansvarlige for udsæd
kontamineret med GMO.
Flyvehavre.
Tvistigheder om flyvehavre i leveret
sædekorn afgøres altid efter
bekendtgørelsen om flyvehavre.
Planteværn.
Planteværn forhandlet af et DAKOFOmedlem
er mærket efter gældende
forskrifter.
Planteværn er afgiftberigtiget efter
gældende bestemmelser fra EU- og danske
myndigheder. Køber skal betale sådanne
afgifter som en del af planteværnets pris.
Køber / bruger er pligtig til at behandle
planteværn i overensstemmelse med de
forskrifter, der er påtrykt emballagen eller
oplyst / udleveret af sælger.
Sælger hæfter for intet ansvar – direkte eller
indirekte – dersom køber / bruger ikke
overholder de forskrifter, der er påtrykt eller
udleveret ved køb / levering af planteværn.
8. Betaling.
Sælgers betalingsbetingelser fremgår af
enten kontrakt, ordrebekræftelse, faktura
eller kontoudtog.
Ved for sen betaling kan der pålægges et
rykkergebyr, ligesom der kan beregnes
morarenter. Renteberegning sker i henhold
til de til enhver tid af sælger fastsatte
rentesatser. Oplysning om rykkergebyr og
rentesats kan rekvireres ved henvendelse til
sælger.
Indbetalinger dækker forlods tilskrevne
renter. Ved udbetaling af tilgodehavender
vil dette normalt ske elektronisk til kundens
bankkonto. Såfremt udbetaling ved check
ønskes, kan der pålægges et checkgebyr.
9. Ansvar for mangler.
I tilfælde af mangler ved det leverede i form
af forkert mængde eller kvalitet, kan køber
kræve efterlevering eller omlevering, hvis
køber har reklameret jf. pkt. 10.
Beviset for mangler kan kun føres ved
udtagne læsseprøver og således ikke ved
prøver udtaget fra købers silo eller
lignende.
Hvis sælger ikke indenfor rimelig tid fra
modtagelse af en reklamation opfylder sine
forpligtelser i henhold til ovenstående, eller
at der ikke er truffet aftale om opfyldelse,
kan køber kræve forholdsmæssigt afslag.
Køber har også ret til at hæve kontrakten,
såfremt manglen efter omlevering eller
efterlevering fortsat er væsentlig. Dette skal
uden ugrundet ophold meddeles skriftligt til
sælger.
Hvis køber hæver kontrakten, skal køber
straks foretage dækningskøb eller andre
foranstaltninger med henblik på at begrænse
et evt. tab. Hvis kontrakten hæves kan køber
kræve erstatning for sit dokumenterbare tab,
dog højst med 10 % af leverancens værdi.
Sælger fraskriver sig ansvaret for ethvert
indirekte tab, som f.eks. driftstab, avancetab
eller tidstab, manglen måtte have forvoldt
køber.
10. Reklamation over mangler.
Såfremt køber ønsker at reklamere over
eventuelle mangler skal skriftlig
reklamation fremsendes uden ugrundet
ophold efter manglen er konstateret.
Foretages reklamation senere kan mangel
alene gøres gældende, hvis mangelen ikke
kunne være opdaget tidligere. I så fald skal
der uden ugrundet ophold reklameres
skriftligt.
11. Ansvar for tingsskade
(herunder skade på dyr)
forvoldt af de leverede
produkter eller ydelser
(produktansvar)
Det er en betingelse for sælgers ansvar, at
køber nøje har fulgt de medfølgende
brugsanvisninger.
For løst foder gælder at bevis for
løsvareleverancens defekt og leverancens
påvirkning af ting (herunder dyr) kan
kun føres ved udtagne læsseprøver og
således ikke ved prøve taget fra købers
silo eller lignende.
For produktansvar gælder de til enhver tid
gældende regler i henhold til lovgivningen.
I intet tilfælde hæfter sælger for tidstab,
driftstab, avancetab og andre indirekte
tab.
Sælgers maximale ansvar kan ikke
overstige kr. 5.000.000 DKK.
Denne begrænsning i sælgers ansvar er dog
ikke gældende, såfremt sælger har gjort sig
skyldig i grov uagtsomhed.
I det omfang de solgte genstande
videresælges gælder følgende:
Køber skal holde sælger skadesløs i den
udstrækning sælger pålægges ansvar overfor
tredjemand for sådan skade eller tab som
sælger efter ovennævnte ikke er ansvarlig
for.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af
parterne om erstatningsansvar i henhold til
denne bestemmelse, skal denne part straks
underrette den anden part herom.
12. Særlige betingelser
Fjerkræfoder
Foderstofproducenter af fjerkræfoder har
som medlem af DAKOFO tiltrådt
regelsættet ”God produktionspraksis for
fremstilling af fjerkræfoder”.
Dette indebærer, at der ved konstatering af
salmonella i foderfabrikkens procestrin eller
i færdigvarer, som led i egenkontrol med
videre, skal ske orientering herom til alle
kunder, som har modtaget fjerkræfoder fra
fabrikken siden den foregående kontrol.
Orienteringen er således ikke ensbetydende
med, at der er salmonella i de konkrete
leverancer, som foderstofproducenten har
leveret, og det understreges derfor, at
foderstofproducenten ikke er ansvarlig for –
hverken direkte eller indirekte – tab, der
måtte opstå hos foderstofproducentens
kunde, som følge af den modtagne
orientering, eksempelvis som følge af
kundens (eller senere omsætningsleds)
tilbagekaldelse af varer med mere, der er
fremstillet ved brug af det af
foderstofproducenten leverede foder.
13. Ansvarsfrihed – force
majeure.
Følgende omstændigheder medfører
ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer
kontraktens opfyldelse eller gør opfyldelsen
urimelig byrdefuld.
Arbejdskonflikter, strejker, lockout og
enhver anden omstændighed, som parterne
ikke har været herrer over, såsom brand,
krig, mobilisering, sabotagehandlinger,
rekvirering, beslaglæggelse, oprør,
uroligheder og lignende force majeure.
Den part, som påberåber sig nogen af de
nævnte omstændigheder, skal uden
ugrundet ophold skriftligt underrette den
anden part om begivenhedens opståen og
ophør.
Begge parter er berettiget til ved skriftlig
meddelelse til den anden at hæve
kontrakten, når dens opfyldelse indenfor en
rimelig tid bliver umulig på grund af nogen
i dette punkt nævnte omstændigheder.
14. Afgørelse af tvistigheder –
værneting.
Tvistigheder i anledning af kontrakten og til
disse tilhørende bestemmelser skal afgøres
ved sælgers værneting efter dansk rets
deklaratoriske regler

 

 

Købs betingeler, altså kundens salg.

Alle købte varer er betinget af gode sunde varer, også selvom der er udtaget forhåndsprøver da disse ikke altid kan være repræsentative og/eller varen har taget skade efterfølgende.

Den købte mængde skal udleveres/leveres til Vestjydsk Agro, såfremt kunden ikke har den solgte mængde er Vestjydsk Agro berettiget til at forlange diffeensafregning af den ikke leverede mængde.

I øvrigt henvises til DAKOFO´s generelle købs- og leveringsbetingelser, dog har Vestjydsk Agro´s købsbetingelser forrang.

 

DAKOFO Juli 2008
Generelle Købsbetingelser
1. Anvendelse og afgrænsning.
Nedenstående generelle købsbetingelser
finder anvendelse i det omfang, de ikke
fraviges ved anden skriftlig aftale.
Køber er ikke ansvarlig for skader eller tab
af enhver art, der udspringer af rådgivning.
2. Sporbarhed.
Afgrøder og varer, der modtages til
videresalg eller forarbejdning, skal kunne
spores mindst ét handelsled tilbage jf. EU
forordning 178/2002, der gælder fra
1. januar 2005.
Dokumentation for sporbarhed skal af
sælger kunne fremlægges for køber.
Kan sælger ikke dokumentere påbudt
sporbarhed er køber berettiget til at afvise
varen / partiet.
Sælger skal kunne dokumentere varens
særlige art – f.eks. økologisk afgrøde,
energiafgrøde, særlig udsæd, GMO og
lignende.
Ved levering af korn, frø eller andre
afgrøder omfattet af EU forordning
178 / 2002, kan sælger afkræves
dokumentation for sortens oprindelse ved
enten fremvisning af faktura for købt,
certificeret udsæd eller for indbetalt
licensafgift til Sammenslutningen af danske
Sortsejere.
3. Køb af afgrøder.
I forbindelse med at et DAFOFO medlem
indgår aftale om køb af Korn, Ærter, Raps,
Majs eller andre afgrøder - herunder
maltbyg, brødhvede og tilsvarende
specialprodukter - er sælger forpligtet til at
levere den aftalte mængde.
I tilfælde hvor sælger ikke leverer aftalte
mængde er denne pligtig at holde køber
skadesløs for den ikke leverede mængde.
4. Aftaleperiode, afvikling af
handlen mv.
Køb.
Af købsbekræftelsen / kontrakten skal bl.a.
følgende fremgå:
1. Periode (termin).
2. Prisaftale.
3. Vare/produkt
4. Mængde
5. Aftagelsesmønster - f.eks. om
aftagelsen skal ske i købers eller
sælgers valg.
6. Betaling
7. Evt. særlige forhold.
Ansvar og risiko.
Købte, men endnu ikke aftagne partier, er
købers ejendom. Indtil partierne er aftaget,
henligger disse for sælgers regning og
risiko.
Ved aftagelse af økologiske afgrøder skal
sælgeren dokumentere partiets økologiske
status med Plantedirektorats
avlskontrolrapport for det pågældende
høstår. Køber skal godkende ovennævnte
avlskontrolrapport inden partiet kan aftages.
Kvalitet.
Såfremt der ikke er tale om gode, sunde
varer, skal sælger give meddelelse herom
inden aflæsning på modtagerens plads.
Kvalitetsregulering
Kvalitetsregulering foretages i henhold til
købers afgrødebetingelser for det
pågældende høstår.
Overdragelse af rettigheder mv.
Sælger er uberettiget til at overdrage sine
rettigheder og forpligtelser i henhold til den
afgivne ordre og de dermed aftalte vilkår til
tredjemand.
Afgifter, gebyrer, lovændringer mv.
I tilfælde af ændringer og/eller indførelse af
(nye) importafgifter, EU-afgifter eller andre
offentlige afgifter, gebyrer forbeholder
køber sig ret til forholdsmæssigt at regulere
den aftalte pris.
5. Prislister mv.
Oplysninger i prislister er kun bindende i
det omfang aftalen udtrykkeligt henviser til
dem. Alle prislister er angivet ekskl. moms.
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.
Pris.
Alle priser er i DKK ekskl. moms med
mindre andet er aftalt.
6. Betaling.
Købers betalingsbetingelser fremgår af
enten kontrakt, købsbekræftelse, faktura
eller kontoudtog.
Ved udbetaling af tilgodehavender vil dette
normalt ske elektronisk til kundens
bankkonto. Såfremt udbetaling ved check
ønskes, kan der pålægges et checkgebyr.
Med mindre andet er skriftligt aftalt, vil
betaling for et af et DAKOFO medlem
aftaget parti først finde sted, når endeligt
analyseresultat for partiet foreligger.
7. Øvrige bestemmelser.
Gold hejre.
Gold hejre må ikke forekomme i såsæd.
Partier med gold hejre kan afvises som
såsæd.
Indeholder et parti høstet afgrøder gold
hejre er køber berettiget til at afvise partiet
eller aftale lavere pris for partiet.
Flyvehavre
Der må ikke forekomme flyvehavre i de
leverede afgrøder.
Indeholder et parti høstet afgrøder
flyvehavre er køber berettiget til at afvise
partiet eller aftale lavere pris for partiet.
8 Ansvarsfrihed – force
majeure.
Følgende omstændigheder medfører
ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer
kontraktens opfyldelse eller gør opfyldelsen
urimelig byrdefuld.
Arbejdskonflikter, strejker, lockout og
enhver anden omstændighed, som parterne
ikke har været herrer over, såsom brand,
krig, mobilisering, sabotagehandlinger,
rekvirering, beslaglæggelse, oprør,
uroligheder og lignende force majeure.
Den part, som påberåber sig nogen af de
nævnte omstændigheder, skal uden
ugrundet ophold skriftligt underrette den
anden part om begivenhedens opståen og
ophør.
Begge parter er berettiget til ved skriftlig
meddelelse til den anden at hæve
kontrakten, når dens opfyldelse indenfor en
rimelig tid bliver umulig på grund af nogen
i dette punkt nævnte omstændigheder.
9 Afgørelse af tvistigheder –
værneting.
Tvistigheder i anledning af kontrakten og til
disse tilhørende bestemmelser skal afgøres
ved købers værneting efter dansk rets
deklaratoriske regler.